Stadgar

Antagna vid föreningens årsmöte 2008-03-11

 

§ 1. Syfte

Föreningen Gefle Forums syfte är att inom kulturområdet dels erbjuda medlemmarna möjligheter att utöva och deltaga i aktiviteter som främjar den egna personliga utvecklingen och dels utgöra en del av kulturlivets utveckling i Gävle kommun.

 

§ 2. Säte

Föreningens säte är Gävle kommun.

 

§ 3. Verksamhet

Verksamheten bygger på medlemmarnas intresse och engagemang utifrån syftet med föreningen.

Inriktningen av och innehållet i verksamheten skall framgå av den verksamhetsplan som beslutas på varje årsmöte. Verksamhetsplanens genomförande har styrelsen ansvar för. Aktiviteter inom föreningen genomförs av styrelsen eller sektioner och kan ske i samarbete med andra organisationer som främjar föreningens syfte.

 

§4. Sektioner

Sektioner kan organiseras utifrån de ekonomiska och organisatoriska ramar som styrelsen fastställer eller som anges i verksamhetsplan. Sektioner utser inom sig en ledningsgrupp. Föreningen ansvarar för administration, arbetsgivaransvar etc för sektionerna.

 

§ 5. Medlemskap

Medlemsrekrytering kan ske via sektioner eller direkt till styrelsen.

Ansökan om inträde i Föreningen Gefle Forum görs till styrelsen, som fattar beslut om medlemskap. Enbart individuellt medlemskap kan beviljas. Medlem kan vara aktiv i en eller flera sektioner samt i övrigt delta andra aktiviteter som ej är knutna till sektionsverksamheten. Styrelsen kan utesluta en medlem om den årliga medlemsavgiften ej erlagts eller om andra särskilda omständigheter föranleder en uteslutning.

 

§ 6. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Ordinarie årsmöte hålls senast under april månad. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas jämte andra som angivits i kallelsen till mötet.

1.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.Val av 1 protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet.

3.Fastställande av röstlängd för mötet.

4.Årsberättelse och revisionsberättelse.

5.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

6.Beslut om medlemsavgift

7.Beslut om budget för det nya verksamhetsåret

8.Beslut om verksamhetsplan för verksamhetsåret

9.Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer

10.Fastställandet av antalet ordinarie ledamöter i styrelsen

11.Val av ordförande i styrelsen

12.Val av övriga ledamöter i styrelsen

13.Val av tre revisorer och tre revisorsuppleanter för det kommande året. En av revisorerna med ersättare skall vara yrkesrevisor

14.Val av valberedning

15.Motioner.

§ 7. Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner det lämpligt eller då minst en tredjedel av medlemmarna så kräver i framställning till styrelsen.

 

§ 8. Föreningsmöte

Styrelsen kan kalla till föreningsmöte då styrelsen finner det lämpligt eller då minst en tredjedel av medlemmarna så kräver i framställning till styrelsen.

 

§ 9. Kallelse

Kallelse till årsmöte, extra årsmöte eller föreningsmöte skall ske minst fyra veckor före mötet. Kallelse sker genom personligt utskick.

 

§ 10. Omröstning

Omröstning vid årsmötet och föreningsmöte är öppen. Om någon medlem så begär skall sluten omröstning ske vid personval. Vid lika röstetal vid personval avgörs val genom lottning.

 

I andra frågor än personval gäller enkel majoritet och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstberättigad är myndig medlem som erlagt medlemsavgift.

 

§ 11. Styrelsen

Föreningens egendom och angelägenheter handhas av en styrelse.

 

11.1 Styrelsen väljs vid årsmötet. Ordförande väljs för ett år medan övriga ledamöter väljs för normalt två år, där det tillses att mandatperioderna anpassas så att inte hela styrelsen väljs varje år.Vid behov kan fyllnadsval äga rum vid årsmöte.

 

11.2. Styrelsen inom sig fördelar övriga poster av vilka vice ordförande, sekreterare och kassör är obligatoriska.

 

11.3. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då minst tre ledamöter yrkat därpå hos ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter deltar.

 

11.4. Omröstning i styrelsen sker öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 12. Valberedning

För val av styrelse och revisorer skall årsmötet välja en valberedning på tre personer, varav en utses som sammankallande. Valberedningen skall sträva efter att föreningens verksamhetsgrenar/sektioner blir representerade i styrelsen, samt arbeta för en jämn könsfördelning.
Valberedningens förslag till de val som skall förrättas, skall bifogas kallelsen till årsmöte eller extra årsmöte.

 

§ 13. Protokoll

Vid föreningsmöte och sammanträde med styrelsen skall protokoll föras.

 

§ 14. Firma

Föreningens firma tecknas av ordföranden jämte en ledamot i förening eller två ledamöter i förening.

 

§ 15. Verksamhetsår

Föreningen Gefle Forums verksamhetsår är kalenderår.

 

§ 16. Motioner

Motioner som önskas behandlas vid årsmöte skall skriftligen vara sekreteraren tillhanda senast tre veckor före mötesdagen.

 

§ 17. Stadgeändring

För ändring av stadgarna fordras beslut av två föreningsmöten, varav ett årsmöte. Beslutet skall biträdas av minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmar vid mötena. Ändringsförslag skall meddelas i kallelsen till föreningsmöte.

 

§ 18. Fast egendom

För inteckning i föreningens fastighet, inköp eller försäljning av fast egendom, ävensom för ingående av ansvarsförbindelser, erfordras att förslaget skall biträdas av minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmar vid mötena. Förslag om sådana åtgärder skall meddelas i kallelsen till föreningsmöte.

 

 

§ 19. Upplösning

Vid upplösning av föreningen fordras beslut av två föreningsmöten, varav ett årsmöte. Beslutet kräver två tredjedels majoritet. Vid upplösning skall befintliga tillgångar – efter skuldernas gäldande – användas för kulturella ändamål inom Gävle Kommun.