Stadgar

STADGAR för FÖRENINGEN GEFLE FORUM 

Antagna vid föreningens årsmöte 11 mars 2008. Reviderade vid årsmöten 11 mars 2009 och 23 mars 2010 därefter igen vid årsmöten 4 oktober 2021 och 6 april 2022. Ännu en revision genomfördes vid årsmötet 20 april 2023 och en extra föreningsstämma 20 september 2023. 

Dessa stadgar gäller från och med 20 september 2023 

___________________________________________________________________________ 

Stadgar för Föreningen Gefle Forum 

§ 1. Syfte 

Föreningen Gefle Forums syfte är att inom kulturområdet dels erbjuda medlemmarna möjligheter att utöva och delta i aktiviteter som främjar den egna personliga utvecklingen och dels utgöra en del av kulturlivets utveckling i Gävle kommun. 

§ 2. Säte 

Föreningens säte är Gävle kommun. 

§ 3. Verksamhet 

Verksamheten bygger på medlemmarnas intresse och engagemang utifrån syftet med föreningen. Inriktningen av och innehållet i verksamheten ska framgå av den verksamhetsplan som beslutas på varje årsmöte. Verksamhetsplanens genomförande har styrelsen ansvar för. Aktiviteter inom föreningen genomförs av styrelsen eller sektioner och kan ske i samarbete med andra organisationer som främjar föreningens syfte. 

Föreningen kan även bedriva uthyrningsverksamhet av lokaler i föreningens fastighet till organisationer eller enskilda personer, i den mån detta inte strider mot föreningens syfte.  

§ 4. Sektioner 

Sektioner kan organiseras utifrån de ekonomiska och organisatoriska ramar som styrelsen fastställer eller som anges i verksamhetsplan. Föreningen ansvarar för administration, arbetsgivaransvar etc för sektionerna. 

§ 5. Medlemskap 

Medlemsrekrytering kan ske via sektioner eller direkt till styrelsen. Enbart individuellt medlemskap kan beviljas. Medlem kan vara aktiv i en eller flera sektioner samt i övrigt delta i andra aktiviteter som ej är knutna till sektionsverksamheten. Styrelsen kan utesluta en medlem om den årliga medlemsavgiften ej erlagts eller om andra särskilda omständigheter föranleder en uteslutning.  

§ 6. Årsmöte 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls senast under maj månad. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas jämte andra som har angivits i kallelsen till årsmötet. 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 1. Val av 1 protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet 
 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
 1. Årsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse 
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 1. Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 
 1. Beslut om budget för innevarande verksamhetsår samt en preliminär budget för nästkommande verksamhetsår 
 1. Beslut om verksamhetsplan för verksamhetsåret inklusive underhållsplan för fastigheten  
 1. Beslut om arvoden för styrelse och revisorer 
 1. Fastställande av antalet ordinarie ledamöter i styrelsen 
 1. Val av ordförande i styrelsen 
 1. Val av övriga ledamöter i styrelsen 
 1. Val av tre revisorer och två revisorssuppleanter för innevarande verksamhetsår. En av revisorerna med ersättare skall vara yrkesrevisor 
 1. Val av valberedning 
 1. Motioner 

§ 7. Extra årsmöte 

Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner det lämpligt eller då minst en tredjedel av medlemmarna så kräver i framställning till styrelsen. 

§ 8. Föreningsmöte 

Styrelsen kan kalla till föreningsmöte då styrelsen finner det lämpligt eller då minst en tredjedel av medlemmarna så kräver i framställning till styrelsen. 

§ 9. Kallelse 

Kallelse till årsmöte, extra årsmöte eller föreningsmöte skall ske minst fyra veckor före mötet. Kallelse sker i analog eller digital form till samtliga medlemmar samt genom anslag på föreningens anslagstavla i föreningens lokaler.  

§ 10. Omröstning 

Omröstning vid årsmöte och föreningsmöte är öppen. Om någon medlem så begär skall sluten omröstning ske vid personval. Vid lika röstetal vid personval avgörs valet genom lottning. 

I andra frågor än personval gäller enkel majoritet och vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. 

Röstberättigad är myndig medlem som erlagt medlemsavgift. 

§ 11. Styrelsen 

Föreningens egendom och angelägenheter handhas av en styrelse. 

11.1 Styrelsen väljs vid årsmötet. Ordföranden väljs för ett år medan övriga styrelseledamöter väljs normalt för två år, där det tillses att mandatperioderna anpassas så att inte hela styrelsen väljs varje år. Vid behov kan fyllnadsval äga rum vid årsmöte. 

11.2 Styrelsen inom sig fördelar övriga poster av vilka vice ordförande, kassör och sekreterare är obligatoriska.  

11.3 Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då minst tre ledamöter yrkat därpå hos ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter deltar. 

11.4 Omröstning i styrelsen sker öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

11.5 Styrelsen kan adjungera ledamöter till sig för särskild period eller särskild uppgift. Adjungerade ledamöter har närvarorätt och yttranderätt, men inte beslutsrätt, vid styrelsens sammanträden. 

§ 12. Valberedning 

För val av styrelse och revisorer skall årsmötet välja en valberedning på tre personer, varav en utses som sammankallande. Valberedningen ska även föreslå arvoden för styrelsen och revisorerna. Valberedningen skall sträva efter att föreningens verksamhetsgrenar/sektioner blir representerade i styrelsen, samt arbeta för en jämn könsfördelning i styrelsen. 

§ 13. Protokoll 

Vid årsmöte, föreningsmöte och vid sammanträde med styrelsen ska protokoll föras. 

§ 14. Firma 

Föreningens firma tecknas av ordföranden jämte en ledamot i förening eller av två ledamöter i förening. 

Styrelsen beslutar om attesträtt för föreningens löpande ekonomiska förvaltning med angivande av attestberättigade ledamöter samt om beloppsgränser för attesträtten.  

§ 15. Verksamhetsår 

Föreningen Gefle Forums verksamhetsår är kalenderår. 

§ 16. Motioner 

Motioner som önskas behandlas vid årsmöte ska skriftligen vara föreningens sekreterare tillhanda senast tre veckor före mötesdagen. Styrelsen ska avge skriftligt yttrande över motionen med förslag till beslut, för behandling vid årsmötet. 

§ 17. Stadgeändring 

För ändring av föreningens stadgar fordras beslut av två föreningsmöten, varav ett årsmöte. Beslutet ska biträdas av minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmar vid mötena. Ändringsförslag ska meddelas i kallelsen till mötena.  

§ 18. Fast egendom 

För inteckning i föreningen fastighet, inköp eller försäljning av fast egendom, ävensom ingående av ansvarsförbindelser, erfordras att förslaget ska biträdas av minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmar vid årsmöte eller föreningsmöte. Förslag om sådana åtgärder ska meddelas i kallelsen till det beslutande mötet. 

§ 19. Upplösning 

För upplösning av föreningen fordras beslut av två föreningsmöten, varav ett årsmöte. Beslutet kräver två tredjedelars majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid upplösning ska befintliga tillgångar – efter skulders gäldande – användas för kulturella ändamål inom Gävle Kommun. Dessa två beslutande möten ska besluta om tydliga riktlinjer hur tillgångarna ska överföras till och förvaltas av Gävle Kommun.